SNI 03-7016-2004 Tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai

Pendahuluan

Sistem pengambilan contoh memegang peranan sangat penting dalam pemantauan kualitas air. Ketelitian analisis dan ketepatan sistem pengambilan contoh akan mempengaruhi data hasil analisis. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan contoh, maka contoh yang diambil tidak representatif sehingga ketelitian dan teknik peralatan yang baik akan terbuang percuma. Selain dari pada itu dikhawatirkan kesimpulan yang diambil juga akan salah.

Untuk mendapatkan contoh yang baik dan representatif diperlukan beberapa persyaratan antara lain: (1) Pemilihan lokasi yang tepat (2) Penetapan frekuensi pengambilan contoh (3) Cara pengambilan contoh (4) Perlakuan contoh di lapangan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang persyaratan-persyaratan dan filosofi dalam pengambilan contoh maka disusun suatu cara yang menguraikan tentang pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air.